"Нэмэлт орлогын сан"-гаас буцалтгүй санхүүжихээр шалгарсан төслүүд

Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн санхүүжилтээр Ховд аймагт хэрэгжиж буй Нэмэлт орлогын сан төслийн хүрээнд, ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн дунд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгалийн тэнцвэр, хамгаалалтыг сайжруулахад шууд болон дам нөлөө үзүүлж, тэдгээр газарт оршин суудаг иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, мөн жендер, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл болон аялал жуулчлалд суурилсан бичил бизнесийг хөгжүүлэх гэсэн шалгуурыг удирдлага болгон, төслийн сонгон шалгаруулалт заралсан. Уг сонгон шалгаруулалтанд 240 гаруй иргэд, аж ахуй эрхлэгчид төслөө хүргүүлснээс 23 төслийг шалгаруулсан тухай өмнө мэдээлсэн. Тэгвэл хэн, хэний төслийг шалгаруулсан болохыг эндээс үзнэ үү.   

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд