Ховд аймгийн төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн жинхэнэ албаны зарим орон тоонд шалгаруулалт зарлаж байна

 Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Ховд аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

                “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

Ø  Боловсролын шаардлага”: Тухайн ажлын байранд боловсролын ямар зэрэг тавигдсанаас шалтгаалж бакалавр эсвэл магистрын зэрэгтэй байх.

Ø  “Мэргэжлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/.

Ø  “Мэргэшлийн шаардлага”: Мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтанд ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно.

Ø  “Туршлагын шаардлага”: Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцдог. /Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэнд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 12 дугаар сарын 04, 05-ны өдрүүдэд 09:00-12:00 хүртэл, 14:00-17:00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комиссоос аймгийн ЗДТГ-т 2017 оны 12  дугаар сарын 06-ны өдрийн 15.00 цагт өгнө.

Мэргэшлийн шалгалтанд орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна.

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

  1. Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
  2. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ын эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.
  3. Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
  4. Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;
  5. “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетанд наасан байна/.
  6. Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
  7. Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

          Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

                Шалгалтыг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны  өдрийн 09:00 цагаас эхлэн доорхи байдлаар зохион байгуулна.

  1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /цахимаар/
  2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтанд тэнцсэн иргэн өгнө/, /цахимаар/
  3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтанд тэнцсэн иргэн өгнө/

      Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

      Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 70432506 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

ХОВД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР, АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Байр

шил

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

          Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

Дэс түшмэл

 

1

Ховд

Гэр бүл , хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

 

Дэс түшмэл ТЗ-5

мэргэжилтэн

Дотоод ажил, хяналт үнэлгээ хариуцсан

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Улс төр судлаач, нийгэм судлалын багш, эрх зүйч, нийгмийн ажилтан

 

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

 

2

Ховд

Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

мэргэжилтэн

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хятад хэлний орчуулагч

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

 

 

 

 

 

3

Ховд               

Мэргэжлийн хяналтын газар      

Экспорт, Импорт, хилийн хорио цээрийн  хяналтын хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-6

Улсын байцаагч

Хилийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

2               

Дээд, Бакалавр

Эрүүл ахуйч, халдвар судлагч, нийгмийн эрүүл мэнд судлагч, их эмч

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Гадаад хэлний мэдлэгтэй, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

                           

 

Байршил

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

 

Туслах түшмэл

 

1

Ховд

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Дарви, Чандмань сум

Туслах түшмэл ТЗ-2

Байгаль хамгаалагч

Байгаль хамгаалагч

2

Дээд, Бакалавр

Биологич, байгаль шинжлэл, байгаль хамгаалал, байгаль орчины хяналт үнэлгээний мэргэжилтэй,

 

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

Хяналт шалгалт  хийх,  Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

 

2

Ховд

Дуут сум

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах түшмэл ТЗ-3

мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан

1

Бакалавр

Малын их эмч

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон  компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

 

3

Ховд

Дарви сум

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах түшмэл ТЗ-3

Сумын Газрын даамал

Мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Газрын кадастр, газар зохион байгуулагч, хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт, газрын менежмент

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон  компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

4

Ховд

 

Жаргалант сум

 

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах түшмэл ТЗ-1

мэргэжилтэн

Бичигт, Баатархайрхан, Цамбагарав, Бугат, Буянт, Тахилт баг

Нийгмийн ажилтан

 

 

16

Бакалавр болон түүнээс дээш

Нийгмийн ажилтан

 

 

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон  компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

5

Ховд

Манхан, Мянгад сум

Хар ус- нуур орчимын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа

Туслах түшмэл ТЗ-2

Байгаль хамгаалагч

Сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч

2

Бакалавр

Экологич, байгаль хамгаалагч, эрх зүйч.

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, багаар ажиллах , баримт бичиг боловсруулах чадвартай, компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх.

 

 

 

6

 

3

Ховд

Мөнххайрхан сум

Мөнххайрханы БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Туслах түшмэл ТЗ-2

Байгаль хамгаалагч

Байгаль орчины асуудал хариуцсан

2

Бакалавр

Экологич, байгаль хамгаалагч, эрх зүйч.

 

 

Ажилласан  жил харгалзахгүй

Гадаад хэлний мэдлэгтэй, зохион байгуулах баримт бичиг  боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

7

Ховд

Цэцэг сум

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах түшмэл ТЗ-3

мэргэжилтэн

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Нягтлан бодогч, эдийн засагч.

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

Баг бүрдүүлэх, удирдан зохион байгуулах, хэрэглээний компьютерийн мэдлэгтэй байх.

.

8

Ховд

Цэцэг сум

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс

Туслах түшмэл ТЗ-3

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Сум хариуцсан Нийгмийн даатгалын байцаагч

1

Бакалавр

Нягтлан бодогч, санхүүч, эдийн засагч.

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Гадаад хэлний мэдлэгтэй, зохион байгуулах баримт бичиг  боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

                             

 

Байр

шил

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

Дэс түшмэл

 

 

1

Ховд

Гэр бүл , хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

 

Дэс түшмэл ТЗ-5

мэргэжилтэн

Дотоод ажил, хяналт үнэлгээ хариуцсан

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Улс төр судлаач, нийгэм судлалын багш, эрх зүйч, нийгмийн ажилтан

 

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

 

2

Ховд

Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

мэргэжилтэн

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хятад хэлний орчуулагч

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

 

 

 

 

 

3

Ховд               

Мэргэжлийн хяналтын газар      

Экспорт, Импорт, хилийн хорио цээрийн  хяналтын хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-6

Улсын байцаагч

Хилийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

2               

Дээд, Бакалавр

Эрүүл ахуйч, халдвар судлагч, нийгмийн эрүүл мэнд судлагч, их эмч

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Гадаад хэлний мэдлэгтэй, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

                           

 

Байршил

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

 

Туслах түшмэл

 

1

Ховд

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Дарви, Чандмань сум

Туслах түшмэл ТЗ-2

Байгаль хамгаалагч

Байгаль хамгаалагч

2

Дээд, Бакалавр

Биологич, байгаль шинжлэл, байгаль хамгаалал, байгаль орчины хяналт үнэлгээний мэргэжилтэй,

 

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

Хяналт шалгалт  хийх,  Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

 

2

Ховд

Дуут сум

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах түшмэл ТЗ-3

мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан

1

Бакалавр

Малын их эмч

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон  компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

 

3

Ховд

Дарви сум

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах түшмэл ТЗ-3

Сумын Газрын даамал

Мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Газрын кадастр, газар зохион байгуулагч, хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт, газрын менежмент

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон  компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

4

Ховд

 

Жаргалант сум

 

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах түшмэл ТЗ-1

мэргэжилтэн

Бичигт, Баатархайрхан, Цамбагарав, Бугат, Буянт, Тахилт баг

Нийгмийн ажилтан

 

 

16

Бакалавр болон түүнээс дээш

Нийгмийн ажилтан

 

 

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

 

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон  компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

5

Ховд

Манхан, Мянгад сум

Хар ус- нуур орчимын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа

Туслах түшмэл ТЗ-2

Байгаль хамгаалагч

Сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч

2

Бакалавр

Экологич, байгаль хамгаалагч, эрх зүйч.

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, багаар ажиллах , баримт бичиг боловсруулах чадвартай, компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх.

 

 

 

6

 

3

Ховд

Мөнххайрхан сум

Мөнххайрханы БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа

Туслах түшмэл ТЗ-2

Байгаль хамгаалагч

Байгаль орчины асуудал хариуцсан

2

Бакалавр

Экологич, байгаль хамгаалагч, эрх зүйч.

 

 

Ажилласан  жил харгалзахгүй

Гадаад хэлний мэдлэгтэй, зохион байгуулах баримт бичиг  боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

7

Ховд

Цэцэг сум

Засаг даргын Тамгын газар

Туслах түшмэл ТЗ-3

мэргэжилтэн

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

1

Бакалавр

Нягтлан бодогч, эдийн засагч.

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

Баг бүрдүүлэх, удирдан зохион байгуулах, хэрэглээний компьютерийн мэдлэгтэй байх.

.

8

Ховд

Цэцэг сум

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс

Туслах түшмэл ТЗ-3

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Сум хариуцсан Нийгмийн даатгалын байцаагч

1

Бакалавр

Нягтлан бодогч, санхүүч, эдийн засагч.

 

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Гадаад хэлний мэдлэгтэй, зохион байгуулах баримт бичиг  боловсруулах, монгол хэл бичгийн болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд