“ТА – 3” төслөөс сумдын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох төсвийн дэмжлэг

Сангийн яам болон Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой амьжиргаа 3” төслөөс сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтийг үр өгөөжтэй зарцуулсан сумдад гүйцэтгэлд нь суурилсан санхүүгийн дэмжлэг, урамшуулал үзүүлэхээр болзол тавьсаны дагуу  сумдын ОНХС-гийн 2016, 2017 оны гүйцэтгэлийн үр дүнд үндэслэн, 2018 онд тус төслөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, урамшууллын хувиар батлагдсан байна.

ТА-3 төслөөс сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгож буй энэхүү дэмжлэгийг ОНХС-гийн холбогдох хууль, журам, зааврын дагуу зарцуулах ёстой гэдгийг төслөөс урьдчилан сануулсан байна.

2018 онд сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох урамшуулал дэмжлэгийн батлагдсан хувиарыг доор нийтлэв.  

 

Сумдын нэрс

Дэмжлэг

Урамшуулал

Нийт

1

Алтай

91.807.1

 

91.807.1

2

Булган

186.052.0

 

186.052.0

3

Буянт

32.781.3

 

32.781.3

4

Дарви

50.567.7

 

50.567.7

5

Дуут

21.613.9

 

21.613.9

6

Дөргөн

38.002.7

3.209.2

41.211.9

7

Зэрэг

35.546.1

3.324.5

38.870.6

8

Манхан

45.440.8

 

45.440.8

9

Мянгад

33.473.1

 

33.473.1

10

Мөст

44.161.4

 

44.161.4

11

Мөнххайрхан

29.359.5

 

29.359.5

12

Үенч

86.136.0

 

86.136.0

13

Ховд сум

29.806.0

 

29.806.0

14

Цэцэг

46.027.6

 

46.027.6

15

Чандмань

48.986.3

 

48.986.3

16

Эрдэнэбүрэн

25.420..5

 

25.420..5

17

Жаргалант

133.425.1

10.313.3

143.738.3

18

Бүгд

979.607.1

16.846.9

995.454.0

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд