ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2021-03-10
0
17
                      / сая төгрөгөөр/
дд Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний нэр хүчин чадал, байршил Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг  2021 онд санхүүжүү- лэх дүн ХАА-нд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо
х ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН х 489.1 392.9 х х х х х х
  1 Шилжих хөрөнгө оруулалт:   145.0 48.8 х х х х х х
1 1.1 Ховд хот байгуулагдсаны 335 жилийн ойд зориулсан усан оргилуур бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн 2020-2021 80.0 20.0 ХА х х х 2021.05.28 2020 оны ХОАЖСЗДТГ/202001001- нэмэлт тоот гэрээний гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.
2 1.2 Хайрхан багийн хүүхдийн тоглоомын талбай, авто зогсоол хийх 2019-2021 20.0 3.8 ХА х х х 2021.02.10 2020 оны ХОАЖСЗДТГ/201902010-нэмэлт тоот гэрээний гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.
3 1.3 Бичигт багийн гудамж, талбайн тохижилт 2020-2021 25.0 15.0 ХА х х х 2021.04.30 2020 оны ХОАЖСЗДТГ/202001057 тоот гэрээний гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.
4 1.4 Толхын ойлын байр халаалтын засвар 2020-2021 20.0 10.0 ХА х х х 2021.02.28 2020 оны ХОАЖСЗДТГ/202001017 тоот гэрээний гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.
х 2 Шинээр эхлүүлэх хөрөнгө оруулалт: х 195.0 195.0 х х х х х х
5 2.1 Хотын ногоон байгууламжийн зүлэг, цэцэгний үр 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.04.20 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ХА арга хэрэглэнэ.
6 2.2 Хотын ногоон байгууламжийн мод бут, цэцгийн сав 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.02 2021.04.21 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
7 2.3 Их гүүрний дээд талд нийтийн эзэмшлийн газрын тохижилт /Цамбагарав баг/ 2021 50.0 50.0 ХА 2021.03.10 20210.05.10 2021.05.20 2021.07.20 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ХА арга хэрэглэнэ.
8 2.4 Гүний худгуудыг ухаалаг системд шилжүүлэх /Баатархайрхан, Бичигт, Буянт, Алагтолгой багуудад/ 2021 40.0 40.0 ХА 2021.03.10 2021.06.10 2021.06.20 2021.09.20 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ХА арга хэрэглэнэ.
9 2.5 Инженерийн шугам сүлжээний худагны таг 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.05.10 2021.06.30 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
10 2.6 Зах орчмын нийтийн эзэмшлийн газрын тохижилт /Баатархайрхан баг/ 2021 34.0 34.0 ХА 2021.03.20 2021.05.10 2021.06.10 2021.09.20 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ХА арга хэрэглэнэ.
11 2.7 Модон гүүр /Буянт гол Цамбагарав баг/ 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.06.10 2021.08.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
12 2.8 Айл өрхүүдэд услалтын систем шинээр татах /Бугат баг/ 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.04.10 2021.05.30 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
13 2.9 Хурд сааруулагч хийх /Магсаржав баг/ 2021 6.0 6.0 ШХА х х 2021.09.01 2021.10.30 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
14 2.10 Олон ястны өв соёлын цогцолборын тохижилт /Цамбагарав баг/ 2021 15.0 15.0 ШХА 2021.03.10 2021.05.10 2021.05.30 2021.08.30 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ХА арга хэрэглэнэ.
х 3 Тоног төхөөрөмж х 56.2 56.2 x x x x x x
15 3.1 Нохой устгах буу, тор, тоног төхөөрөмж 2021 6.5 6.5 ШХА х х 2021.02.20 2021.03.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
16 3.2 Иргэний танхимын ухаалаг дэлгэц 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.04.30 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
17 3.3 Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж 2021 5.0 5.0 ШХА х х 2021.03.02 2021.04.31 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
18 3.4 Ногоон байгууламжийн арчлалт хамгаалалтын сайжруулах тоног төхөөрөмж 2021 9.7 9.7 ШХА х х 2021.03.30 2021.06.01 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
19 3.5 ӨЭМТөвүүдэд тоног төхөөрөмж авах 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.08.10 2021.09.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
20 3.6 Хогийн бункер 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.10 2021.03.20 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
21 3.7 Хогийн сав 2021 5.0 5.0 ШХА х х 2021.03.10 2021.03.20 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
х 4 Их засвар х 6.9 6.9 х х х х х х
22 4.1 Камержуулалтын засвар 2021 6.9 6.9 ШХА х х 2021.03.30 2021.05.30 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
х ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ х 86.0 86.0 х х х х х х
х 5 Хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ х 86.0 86.0 х х х х х х
23 5.1 Тайван амгалан Ховдчууд хөтөлбөр 2021 7.0 7.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
24 5.2 Хариуцлагатай тунгалаг төр хөтөлбөр 2021 5.0 5.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
25 5.3 Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг дэмжих хөтөлбөр 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
26 5.4 Хоггүй Ховд хөтөлбөр 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
27 5.5 Нийгэм хамгаалал, ХБИ, ахмад настан, хүүхэд, гэр бүл хамгааллыг дэмжих арга хэмжээ 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
28 5.6 ЕБС, СӨБ-ыг дэмжих арга хэмжээ 2021 4.0 4.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
29 5.7 Соёл, урлаг, спортыг дэмжих арга хэмжээ 2021 4.0 4.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
30 5.8 Нохой, муур устгах арга хэмжээ 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.11.01 2021.12.31 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
31 5.9 "Стандарттай Ховд" хөтөлбөр 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
32 5.10 Ковид 19 цар тахалтай холбоотой эм эмнэлэгийн хэрэгсэл, хамгаалах хувцасны нөөц бүрдүүлэх, халдвар хамгааллын болон бусад үйл ажиллагааны зардал 2021 6.0 6.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
33 5.11 Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, хүүхдийн тоглоомын талбайн хамгаалалтыг сайжруулах арга хэмжээ 2021 10.0 10.0 ШХА х х 2021.03.01 2021.12.10 ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тул ШХА арга хэрэглэнэ.
НИЙТ ДҮН 489.1 392.9 Х Х Х Х Х Х
                       
    Хянаж шалгасан: Санхүү албаны дарга                                        О.Сэрчмаа              
                       
    Төлөвлөгөө боловсруулсан: ОНХС хариуцсан мэргэжилтэн                          Ц.Энхтайван      
                       

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
3 + 5 =

Create AccountLog In Your Account