ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2021-03-10
0
37
                Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журмын 2 дугаар хавсралт
               
                     
  Батлав: Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч: . . . . . . . . . . . . . .  З.Онолбаатар
                    МАЯГТ 1
ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
                     
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр , нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт  Төсөвт өртөг  (мян.төг) Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг) Эрх шилжүүлэх эсэх / ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        Орон нутгийн хөгжлийн сан
  1. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт                 89,600.0                89,600.0              
1 Цэцэрлэгийн эко ОО авах                  9,000.0                  9,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.08.02 2021.10.01 Босго үнээс хэтрээгүй
2 Байгаль хамгаалагч, татварын байцаагчийн мотоцикль                  4,400.0                  4,400.0 Үгүй ШХА - - 2021.03.01 2021.05.03 Босго үнээс хэтрээгүй
3 Цаг уурын ХАА-ын талбай торлох                  2,000.0                  2,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.08.02 2021.09.02 Босго үнээс хэтрээгүй
4 Өв соёлын танхимын гадна талбайн тохижилт                10,000.0                10,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.04.01 2021.06.02 Босго үнээс хэтрээгүй
5 Иж бүрэн гэр худалдан авах                 10,000.0                10,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.04.01 2021.06.02 Босго үнээс хэтрээгүй
6 Отрын гэр /5 багт/                  7,500.0                  7,500.0 Үгүй ШХА - - 2021.06.02 2021.08.02 Босго үнээс хэтрээгүй
7 Мал нядалгааны цэг                   5,000.0                  5,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.05.03 2021.07.01 Босго үнээс хэтрээгүй
8 Сумын төвийн зуслангийн лагерийн 0.4квт-ын трансформатор суурилуулах                10,000.0                10,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.05.03 2021.07.01 Босго үнээс хэтрээгүй
9 Гүн өрмийн  худаг гаргах                30,000.0                30,000.0 Үгүй ТШОЖ-ХА 2021.06.15 2021.06.22 2021.07.06 2021.10.04 Босго үнээс хэтрээгүй
10 Цаг уурын логерийн дэлгэц                  1,700.0                  1,700.0 Үгүй ШХА     2021.08.02 2021.09.02 Босго үнээс хэтрээгүй
  2. Тоног төхөөрөмж                68,100.0                68,100.0              
1 ЭМТ-ийн ТТӨ                  9,900.0                  9,900.0 Үгүй ШХА - - 2021.09.02 2021.10.15 Босго үнээс хэтрээгүй
2 Соёлын төвийн ТТӨ                10,200.0                10,200.0 Үгүй ТШОЖ-ХА 2021.08.11 2021.08.18 2021.09.01 2021.11.01 Босго үнээс хэтрээгүй
3 Ухаалаг худгийн төхөөрөмж                 10,000.0                10,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.02.01 2021.03.01 Босго үнээс хэтрээгүй
4 Өвс хаман боогч иж бүрдэл                38,000.0                38,000.0 Үгүй ТШОЖ-ХА 2021.06.15 2021.06.22 2021.07.06 2021.10.04 Босго үнээс хэтрээгүй
  3. Их засвар                 59,000.0                59,000.0 Үгүй            
1 ЕБС-ийн спорт заалны дээврийн засвар                  7,500.0                  7,500.0 Үгүй ШХА - - 2021.06.16 2021.07.16 Босго үнээс хэтрээгүй
2 Нийтийн эзэмшлийн талбайн камержуулалт болон засвар                 15,000.0                15,000.0 Үгүй ТШОЖ-ХА 2021.08.11 2021.08.18 2021.09.01 2021.11.01 Босго үнээс хэтрээгүй
3 МҮЭТ-ийн байрны засвар                 10,000.0                10,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.08.16 2021.09.30 Босго үнээс хэтрээгүй
4 Мал угаалгын ванн засах                   7,500.0                  7,500.0 Үгүй ШХА - - 2021.08.02 2021.09.15 Босго үнээс хэтрээгүй
5 Жаргалант, Талынбулаг баг гар худаг засах                   6,000.0                  6,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.08.02 2021.10.01 Босго үнээс хэтрээгүй
6 Сүлжээ багийн зам засвар                   8,000.0                  8,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.08.09 2021.10.20 Босго үнээс хэтрээгүй
7 Морины бариа засах                   3,000.0                  3,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.06.02 2021.07.05 Босго үнээс хэтрээгүй
8 Оргидог худгуудыг сэргээн засварлах                  2,000.0                  2,000.0 Үгүй ШХА - - 2021.06.02 2021.07.21 Босго үнээс хэтрээгүй
  4. Төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ                37,856.2                37,856.2              
1 Урлаг, спортын дэд хөтөлбөр  19900.0 19900.0 Үгүй ШХА - - 2021.06.14 2021.07.14 Босго үнээс хэтрээгүй
2 Гамшгийн сан  6000.0 6000.0 Үгүй ШХА - - 2021.02.01 2021.12.25 Босго үнээс хэтрээгүй
3 Номын фонд нэмэгдүүлэх  1000.0 1000.0 Үгүй ШХА - - 2021.09.01 2021.10.01 Босго үнээс хэтрээгүй
4 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр  1000.0 1000.0 Үгүй ШХА - - 2021.02.01 2021.10.01 Босго үнээс хэтрээгүй
5 Язгуур урлаг хөгжүүлэх, Угийн бичиг хөтлөлтийг нэмэгдүүлэх 1000.0 1000.0 Үгүй ШХА - - 2021.10.01 2021.11.01 Босго үнээс хэтрээгүй
6 Байгаль орчныг хамгаалах хөтөлбөр  1656.2 1656.2 Үгүй ШХА - - 2021.02.01 2021.04.15 Босго үнээс хэтрээгүй
7 Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр  1500.0 1500.0 Үгүй ШХА - - 2021.02.01 2021.04.15 Босго үнээс хэтрээгүй
8 Адууны нийлүүлгийн өвчний шинжилгээний тест  800.0 800.0 Үгүй ШХА - - 2021.04.01 2021.04.30 Босго үнээс хэтрээгүй
9 Сумын өвс тэжээлийн нөөц 5000.0 5000.0 Үгүй ШХА - - 2021.10.01 2021.11.01 Босго үнээс хэтрээгүй
  Нийт дүн              254,556.2              254,556.2              
                     
                     
        Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
  1. Бараа              49,000.0              49,000.0              
1 Хүнсний эрхийн бичгээр бараа материал нийлүүлэх              49,000.0              49,000.0 Үгүй ТШОЖ - Харьцуулалтын арга 2021.01.05 2021.01.10 2021.02.01 2021.12.21 Босго үнээс хэтрээгүй
2 Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны бараа материал нийлүүлэх               56,628.0              56,628.0 Үгүй Нээлттэй тендер 2021.01.25 2021.02.01 2021.02.08 2021.12.25 Босго үнээс хэтрээгүй
3 ЕБС-ийн  дотуур байрны хоол хүнсний материал нийлүүлэх               89,291.9              89,291.9 Үгүй Нээлттэй тендер 2021.01.18 2021.01.22 2021.03.16 2021.12.21 Босго үнээс хэтрээгүй
4 ЕБС-ийн үдийн цай нийлүүлэх               28,444.0              28,444.0 Үгүй ТШОЖ - Харьцуулалтын арга 2021.01.18 2021.01.22 2021.02.16 2021.12.21 Босго үнээс хэтрээгүй
  Сумын дүн          303,556.20          303,556.20              
                     
    Хянасан: Санхүү албаны дарга:                                                          /С.Цэрэнханд/      

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
2 + 1 =

Create AccountLog In Your Account