Хөгжил политехник коллеж

Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí ýðýëòýä íèéöñýí, ÷àäàìæòàé мýðãýæèëòýí áýëòãýнэ.

- 1944 îíä Ìàë ýìíýëãèéí 2 æèëèéí ñóðãóóëü

- 1946 îíä 3 æèëèéí ñóðãàëòòàé ìàë ýìíýëãèéí òåõíèêóì

- 1956 îíä պ人 àæ àõóéí òåõíèêóì

- 1991 îíä պ人 àæ àõóéí êîëëåæ

- 1994 îíä Àëòàéí á¿ñèéí ñóðãàëò ýðäýì øèíæèëãýýíèé õ¿ðýýëýí

- 1997 îíä պ人 àæ àõóéí èõ ñóðãóóëèéí Õîâä äàõü Àëòàéí á¿ñèéí ñàëáàð ñóðãóóëü

- 1986-1999 îíä Ñóðãóóëü äóíäûí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ

- 1999-2000 îíä Àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí òºâ

- 2000-2006 îíä Õºãæèë Àõëàõ ñóðãóóëü

- 2006-2011 îíä ÁÑØÓß-íû õàðüÿà “Õºãæèë”  мýðãýæïèéí ñóðãàëò, ¿éëäâýðëýëèéí òºâ

- 2011 оноос Õîâä àéìàã äàõü Õºãæèë ïîëèòåõíèê êîëëåæ гэсэн нэр хаягуудтайгаагаар түүхэн хөгжлийн урт замыг туулж ирсэн тус коллеж нь өнөөгийн байдлаар íèéò 131 áàãø, àæèëëàãñàä, 700 гаруй сураглцагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус сургуульд 70 áàãø ажиллаж байгаагаас доктор нэг , докторант  нэг, ìàãèñòð 29, ìàãèñòðàíò  хоёр, áàêàëàâð 29, çºâëºõ çýðýãòýé тав, òýðã¿¿ëýõ çýðýãòýé арав, çààõ àðãà÷ çýðýãòýé 44 áàãø бàéíà.

                 Сургалтын орчин

                750 õ¿¿õäèéí ñóóäàë á¿õèé õè÷ýýëèéí 2 áàéð, 350 õ¿¿õäèéí õ¿÷èí ÷àäàëòàé 2 äîòóóð áàéð,  Сèìóëÿòîð ëàáîðàòîðè 3,  Ìàë ýìíýëãèéí èæ á¿ðýí ëàáîðàòîðè 2,  Ñàíòåõíèêèéí ëàáîðàòîðè 1,  Æèìñ õ¿íñíèé íîãîî äàõèí áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð 1, äàäëàãûí ãàçàð 25,  áèåèéí òàìèðûí çààë 1,  50 õ¿íèé ñóóäàëòàé 23000 íîì á¿õèé íîìûí ôîíä  óíøëàãûí òàíõèì 2,   150 õ¿íèé ñóóäàëòàé óðëàãèéí ºð㺺,             207 ãà õàøèæ õàìãààëñàí ñóðãàëò ñóäàëãàà ¿éëäâýðëýëèéí   òàðèàëàíãèéí òàëáàé,  371 òîëãîé ìàë,   8 àéëûí îðîí ñóóö,                íèéò   130  òонны  çîîðü 3ø,  ÕÀÀ-í ìàøèí ìåõàíèçìûí àâòî ïàðêòàé.

               Сургалтын үйл ажиллагаа

               Бàðèëãà óóë óóðõàé,  хөдөө аж ахуй, ¿éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýý ãýñýí 3 ¿íäñýí òºð뺺ð ÷àäàìæèä ñóóðèëñàí ñóðãàëòûí õºòºëáºðөөр сургалт явуулдаг.

                ХАА-н чиглэлээр-8,  Барилгын чиглэлээр-8,  үйлчилгээний чиглэлээр -8,  уул уурхайн чиглэлээр-1,  нийт 25 мэргэжлийн сургалт явуулдаг ба Òåõíèêèéí áîëîâñðîëûí 6 ìýðãýæиë 1,5-3 жил, ìýðãýæëèéí áîëîâñðîëûí 13 ìýðãýæиë нь 2.5 æèë, насанд хүрэгчдýä зориулсан 17 мэргэжлээр нэг жилийн хугацаатай сургадаг. 

              Хамтын ажиллагаа

              Øâåéöàðèéí õºãæëèéí àãåíòëàã, Ãåðìàíû îëîí óëñûí õàìòûí àæèëëàãààíû íèéãýìëýãèéí Àøèãò ìàëòìàëûí ñàëáàð äàõü ò¿íøëýëä ñóóðèëñàí “Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë,  ñóðãàëò” òºñºë,  Äýëõèéí çºí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà, ÎÕÓ, ÁÍÕÀÓ, Ãîâü-Àëòàé, Áàÿí-ªëãèé, Çàâõàí, Óâñ, Óëààíáààòàð õîò áîëîí Õîâä àéìàãò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé 125 ãàðóé àæ àõóé íýãæ áàéãóóëëàãà, êîìïàíèóäòàé õàìòðан ажилладаг.

               2017 оны амжилтаас

               Монгол ур чадвар 2017” улсын уралдааны II шатанд тус сургуулийн Сантехникч, Барилгын өрөг угсрагч, Мужаан мэргэжлийн багш, суралцагчид амжилттай оролцож, сантехникийн мэргэжлийн суралцагч Ц.Долгормаа тэргүүлсэн бол, бэлтгэсэн багш С.Батаа эксперт багшаар шалгарч, Арабын Нэгдсэн Эмират улсын нийслэл Абу Даби хотноо 2017 оны 10 дугаар сард болох “Дэлхийн ур чадвар” тэмцээнд оролцох эрхтэй боллоо.

- “Àëòàí õàé÷-2017” ¿ñ÷èí, ãîî çàñàë÷äûí óëñûí 15 äàõü óðàëäààíä Ö.Äýëãýðñàéõàí áàãøèéí áýëòãýñýí ñóðàëöàã÷ Á.Óðàíáèëýã, À.Áàõàòã¿ëü íàð õ¿ðýë ìåäàëü õ¿ðòëýý.

- Áàðóóí áîëîí õàíãàéí á¿ñèéí ìýðãýæëèéí áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèóäûí Öàõèëãààíû ìýðãýæëèéí áàãø íàðûí óð ÷àäâàðûí óðàëäààíä áàãø Ý.Àðèóíáîëä îðîëöîæ òýðã¿¿í áàéð ýçýëëýý.

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд

 • Нэр : Best Payday Loan

  Сэтгэгдэл : onlineloans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>loans exit counseling</a>

 • Нэр : Payday

  Сэтгэгдэл : credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans guaranteed approval</a> compare loan <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>no credit loans</a>

 • Нэр : Loans For Bad Credit

  Сэтгэгдэл : poor credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">bad credit loans guaranteed approval</a> bad credit loans direct lenders <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a>

 • Нэр : Instant Online Loans

  Сэтгэгдэл : credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">eloans</a> lenders for bad credit <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>personal loans for debt consolidation</a>

 • Нэр : Direct Lenders

  Сэтгэгдэл : credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">express loans</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>cash lenders</a>

 • Нэр :

  Сэтгэгдэл :