Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллеж 2017-2018 оны хичээлийн жилд элсэлт авах мэргэжлүүд

  1. Техникийн боловсрол олгох ангиуд

 

Ìýðãýæëèéí íýð

Ñóðàëöàõ õóãàöàà

 

Ýëñýã÷äýä òàâèãäàõ øààðäëàãà

 

Ìàëûí áàãà ýì÷

 

3 æèë

 

Á¿ðýí äóíä áîëîâñðîë ýçýìøñýí áàéõ \12-ð àíãè òºãññºí\

 

Çîîòåõíèê÷

 

3 æèë

 

Àãðîòåõíèê÷

 

3 æèë

 

Õîîë ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé òåõíèê òåõíîëîãè

 

3 æèë

 

Èðãýíèé áàðèëãûí òåõíèê÷

 

1.5 æèë

 

Òóõàéí ÷èãëýëýýð ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë ýçýìøñýí

 

Òåõíèê÷, ñàíòåõíèê÷, õàëààëò, àãààðæóóëàëòûí òºõººðºìæèéí

 

1.5 æèë

 

 

  1. Мэргэжлийн боловсрол олгох ангиуд

 

Ìýðãýæëèéí íýð

 

Ñóðàëöàõ õóãàöàà

 

ýëñýã÷äýä òàâèãäàõ øààðäëàãà

 

Òîãîî÷

 

1 æèë

 

Íàñàíä õ¿ðýã÷èä

 

¯ñ÷èí

 

1 æèë

 

Íÿãòëàí áîäîõûí á¿ðòãýë, òîîöîîíû àæèëòàí

 

1 æèë

 

Òàëõ, íàðèéí áîîâ ¿éëäâýðëýëèéí òåõíîëîãèéí àæèëòàí òîîöîîíû àæèëòàí

 

1 æèë

 

Ãîî çàñàë÷

 

1 æèë

 

θìîë á¿òýýãäýõ¿¿íèé î¸äîë÷èí

 

1 æèë

 

Áàðèëãûí ìóæààí

 

1 æèë

 

Áàðèëãûí ºðºã óãñðàã÷

 

1 æèë

 

Áàðèëãûí çàñàë ÷èìýãëýë÷

 

1 æèë

 

Áàðèëãûí öàõèëãààí÷èí

 

1 æèë

 

Áàðèëãûí ñàíòåõíèê÷

 

1 æèë

 

Áåòîí àðìàòóð÷èí

 

1 æèë

 

Ãàãíóóð÷èí

 

1 æèë

 

Õ¿íä ìàøèí ìåõàíèçìèéí îïåðàòîð

 

1 æèë

 

Õ¿íñíèé íîãîîíû ôåðìåð

 

1 æèë

 

Ýð÷èìæñýí ÌÀÀ-í ôåðìåð

 

1 æèë

 

Îéæóóëàã÷

 

1 æèë

 

Æèìñ æèìñãýíý, õ¿íñíèé íîãîî, ñàìàð áîëîâñðóóëàí äàðøëàã÷ ¿éëäâýðëýëèéí òåõíîëîãèéí àæèëòàí

 

1 æèë

 

Ìàë÷èí

 

1 æèë

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэлүүд