ЦЭЦЭГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2024-05-22
0
459

  

1.    Эх үүсвэр: ОНХО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухайн   жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Төсөвт өртөг /сая, төг/

Тухайн онд санхүүжих /сая, төг/

Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар тодруулга

 

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох

Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

2

Хавцгайн амны усны үргэлжлэл

100000.0

100000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.05.08

2023.05.09

2023.06.09

2023.08.09

 

 

3

Сумын төвийн тохижилт

59380.0

59380.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.05.05

2023.05.06

2023.05.20

2023.06.20

 

 

4

Улаан нурууны гүний худаг

50000.0

50000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.04.15

2023.04.16

2023.04.23

2023.05.07

 

 

5

Трансформатор АТТ 1 ширхэг зүүн лагер

18000.0

18000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.04.10

2023.04.11

2023.04.18

2023.05.02

 

 

6

Бетон 200м зам, дугуйн зам

125000.0

125000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.04.03

2023.04.04

2023.05.04

2023.07.04

 

 

7

Нийт дүн

352380.0

352380.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Эх үүсвэр: МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР

 

 

Тухайн   жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Төсөвт өртөг /сая, төг/

Тухайн онд санхүүжих /сая, төг/

Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар тодруулга

 

 

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох

Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо

 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

1

Шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

16600.0

16600.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.09.04

2023.09.05

2023.09.12

2023.10.12

 

 

 

2

Үхэр сүргийг ээмэгжүүлэх

7980.0

7980.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.08.01

2023.08.02

2023.08.09

2023.08.23

 

 

 

3

Малын хашаа саравч барих

30000.0

30000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.08.01

2023.08.02

2023.08.09

2023.08.23

 

 

 

4

Баяновоо, Баянгол, Хажинга багийн худаг сэргээн засварлах

14550.0

14550.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.06.02

2023.06.03

2023.06.09

2023.06.23

 

 

 

5

Нийт дүн

69130.0

69130.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Эх үүсвэр: ОНХС

 

Тухайн   жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Төсөвт өртөг /сая, төг/

Тухайн онд санхүүжих /сая, төг/

Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

 

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох

Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо

 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

19900.0

19900.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.04.01

2023.04.02

2023.04.09

2023.04.23

 

2

100 жилийн ном бичих зардлын урьдчилгаа

5000.0

5000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.02.02

2023.02.03

2023.02.10

2023.03.10

 

3

Сумын төв рүү өндөр хүчдэл татах зургийн төсөв

15000.0

15000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.05.01

2023.05.02

2023.05.09

2023.06.09

 

4

Хөшөөт багт хашаа татах

20000.0

20000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.05.01

2023.05.02

2023.05.09

2023.06.09

 

5

Адавт төслийн оролцооны үнэ

5625.0

5625.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.03.02

2023.03.03

2023.03.10

2023.03.24

 

6

Мод усалгааны худаг, байр барих

22375.0

22375.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.03.06

2023.03.07

2023.03.14

2023.04.14

 

7

Хажинга, Баяновоо багт Асар, майхан

15000.0

15000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.03.02

2023.03.03

2023.03.10

2023.03.24

 

8

GPS Garmin Montano 750i

4000.0

4000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.03.02

2023.03.03

2023.03.10

2023.03.24

 

9

Баяр наадмын талбайн засвар, шинэчлэл

550000.0

550000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.04.03

2023.04.04

2023.05.04

2023.07.04

 

10

Хөшөөт багт худаг, байр барих

60000.0

60000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.04.06

2023.04.07

2023.04.21

2023.05.21

 

11

Соёлын төв дулааны шугам сүлжээ шинэчлэх

17958.1

17958.1

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.02.06

2023.02.07

2023.02.11

2023.02.18

 

12

Улаан үзүүрийн гүний худаг, байр, онгоцын хамт

115000.0

115000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.03.09

2023.03.10

2023.04.10

2023.06.10

 

13

Бог, Бод малын хашаа барих

25000.0

25000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.04.06

2023.04.07

2023.04.21

2023.05.21

 

14

400м замын гэрэлтүүлэг

26000.0

26000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.07.03

2023.07.05

2023.07.12

2023.08.12

 

15

Трансформатор АТТ 1 ширхэг жишиг хороолол

50000.0

50000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.06.05

2023.06.06

2023.06.20

2023.07.20

 

16

Хөшөөт багийн цэцэрлэг хүүхдийн тоглоом

15000.0

15000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.02.03

2023.02.06

2023.02.13

2023.03.13

 

17

Бетон зам, дугуйн зам, гэрэлтүүлэг

320000.0

320000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.04.02

2023.04.03

2023.05.03

2023.07.05

 

18

Цэцэрлэг их засвар

128807.0

128807.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.03.01

2023.03.03

2023.04.03

2023.06.05

 

19

ЗДТГ дээвэр их засвар

19750.0

19750.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.02.03

2023.02.04

2023.02.11

2023.03.11

 

20

ЗДТГ сантехник засвар

10725.8

10725.8

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.02.03

2023.02.04

2023.02.11

2023.03.11

 

21

Соёлын төвийн дотор засвар

4500.0

4500.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.04.03

2023.04.04

2023.04.11

2023.05.11

 

22

Цаг уурын өртөөнд тоног төхөөрөмж худалдан авах

8000.0

8000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.05.01

2023.05.02

2023.05.09

2023.05.23

 

23

ЭМТ тоног төхөөрөмж

33450.0

33450.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.06.05

2023.06.06

2023.06.20

2023.07.04

 

24

ИТХ иргэний танхим тохижилт

20000.0

20000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.02.06

2023.02.07

2023.02.14

2023.02.28

 

25

Хөшөөт багт ухаалаг худагны тоног төхөөрөмж

15000.0

15000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.06.12

2023.06.13

2023.06.20

2023.07.04

 

26

Сургууль хатуу, зөөлөн эдлэл

24500.0

24500.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.08.01

2023.08.02

2023.08.09

2023.08.23

 

27

5 Багийн дарга нарт тоног төхөөрөмж

10000.0

10000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.05.01

2023.05.02

2023.05.09

2023.05.23

 

28

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх дэд хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ

58030.1

58030.1

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.01.01

2023.12.30

2023.01.01

2023.12.30

 

29

Чадварлаг багш,оюутан  сурагч дэд хөтөлбөр

64296.0

64296.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.03.17

2023.03.18

2023.04.02

2023.04.15

 

30

Үндэсний бичиг дэд хөтөлбөр

6000.0

6000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.01.01

2023.12.30

2023.01.01

2023.12.30

 

31

Гамшигаас хамгаалах нөөц бүрдүүлэх

20000.0

20000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.01.01

2023.12.30

2023.01.01

2023.12.30

 

32

ИТХ хөтөлбөр, арга хэмжээ

21000.0

21000.0

Б.Ганбаяр

ТШ

2023.01.01

2023.12.30

2023.01.01

2023.12.30

 

33

Нийт дүн

1729917.0

1729917.0

 

 

 

 

 

 

 

4.    Эх үүсвэр: БХСАН

 

 

Тухайн   жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Төсөвт өртөг /сая, төг/

Тухайн онд санхүүжих /сая, төг/

Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

 

 

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох

Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо

 

 

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

2

Байгаль орчин угсаатаны түүх соёл, аялал жуулчлалын судалгааны төсөл

20000.0

20000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.06.01

2023.06.02

2023.06.09

2023.06.23

 

 

3

Тэрбум мод

20000.0

20000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.04.02

2023.04.02

2023.04.09

2023.05.09

 

 

4

Баяновоо багт ногоон тэжээл тарих талбай бэлтгэх,  тариалах

20000.0

20000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.04.03

2023.04.03

2023.04.07

2023.05.07

 

 

5

Идэвхитэн байгаль хамгаалагч

3000.0

3000.0

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.01.01

2023.12.30

2023.01.01

2023.12.30

 

 

6

Биотехникийн арга хэмжээ

2702.2

2702.2

Б.Ганбаяр

ШХА

2023.01.01

2023.12.30

2023.01.01

2023.12.30

 

 

7

Нийт дүн

65702.2

65702.2

 

 

 

 

 

 

 

 


Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
2 + 3 =

Create AccountLog In Your Account