ДАРВИ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2022 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

By: Admin
2023-12-05
0
1133
     БАТЛАВ.
ЗАСАГ ДАРГА                       О.ГАНЦООЖ
ДАРВИ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2022 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хуулийн дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр Ззахиалагч Эхлэх он Дуусах он Төсөл арга хэмжээний төрөл Санхүүжих эх үүсвэр Төсөвт өртөг (сая.₮) Тухайн онд санхүүжих (сая.₮)
1 ХОАДАСЗДТГ01 Гэр хороололын гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Барилга байгууламж ОНХС 100,000,000 100,000,000
2 ХОАДАСЗДТГ02 Төв гудамжны тохижилт /боловсон хогийн сав/ Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Барилга байгууламж ОНХС 10,000,000 10,000,000
3 ХОАДАСЗДТГ03 Цэцэрлэгт хүрээлэнд худаг гаргах Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Барилга байгууламж ОНХС 25,000,000 25,000,000
4 ХОАДАСЗДТГ04 Усалгааны зориулалтын машин худалдан авах /оролцоо/ Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Тоног төхөөрөмж ОНХС 6,000,000 6,000,000
5 ХОАДАСЗДТГ05 мал угаалгын ванн барих /худгийн хамт Мөнгөн-аяга баг/ Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Барилга байгууламж ОНХС 55,000,000 55,000,000
6 ХОАДАСЗДТГ06 Гэр хороололын гудамжны тохижилтын дэмжлэг Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 15,000,000 15,000,000
7 ХОАДАСЗДТГ07 Наадмын талбайн хашаа шинэчлэх, тохижилт Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Барилга байгууламж ОНХС 215,000,000 215,000,000
8 ХОАДАСЗДТГ08 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Их засвар ОНХС 250,000,000 250,000,000
9 ХОАДАСЗДТГ09 Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 200,000,000 200,000,000
10 ХОАДАСЗДТГ10 Соёлын төвийн сантехникийн их засвар Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Их засвар ОНХС 40,000,000 40,000,000
11 ХОАДАСЗДТГ11 Төвийн худгийн цэвэршүүлэх төхөөрөмж Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Тоног төхөөрөмж ОНХС 10,000,000 10,000,000
12 ХОАДАСЗДТГ12 Булган багийн гэр хороололын гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Барилга байгууламж ОНХС 20,000,000 20,000,000
13 ХОАДАСЗДТГ13 Залуу малчин хөтөлбөр Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 20,000,000 20,000,000
14 ХОАДАСЗДТГ14 ГХУСА-ний хөтөлбөрт Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 8,000,000 8,000,000
15 ХОАДАСЗДТГ15 Ахмадыг дэмжих хөтөлбөрт Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 5,000,000 5,000,000
16 ХОАДАСЗДТГ16 Үер усны шуудуу барих Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 8,500,000 8,500,000
17 ХОАДАСЗДТГ17 Ковид-19 цар тахалтай холбоотой эм эмнэлэгийн хэрэгсэл хамгаалах хувцасны нөөц бүрдүүлэх, халдвар хамгаалалын болон бусад үйл ажиллагааны зардал Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 12,000,000 12,000,000
18 ХОАДАСЗДТГ18 Сумын хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах зардал Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 8,000,000 8,000,000
19 ХОАДАСЗДТГ19 Сутай үүлдрийн хонины цөм сүргийн дэмжлэг Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 10,000,000 10,000,000
20 ХОАДАСЗДТГ20 Амарсанаагийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын оролцоо Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 10,000,000 10,000,000
21 ХОАДАСЗДТГ21 Гамшигаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал ОНХС 20,000,000 20,000,000
22 ХОАДАСЗДТГ22 Тэжээлийн ургамал тариалах Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Бусад 10,000,000 10,000,000
23 ХОАДАСЗДТГ23 Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Бусад 20,000,000 20,000,000
24 ХОАДАСЗДТГ24 Малчдад зориулсан мэдээлэл суртачилгаа, сургалт Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Бусад 5,000,000 5,000,000
25 ХОАДАСЗДТГ25 Малын эрүүл мэндийг хамгаалах Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Бусад 10,000,000 10,000,000
26 ХОАДАСЗДТГ26 Бэлчээр газар тариалан усан хангамж нэмэгдүүлэх Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Бусад 10,000,000 10,000,000
27 ХОАДАСЗДТГ27 ЕБС Цахим анги байгуулах Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Тоног төхөөрөмж ОНХС 11,500,000 11,500,000
28 ХОАДАСЗДТГ28 Цагдаагийн хэлтэст тоног төхөөрмж худалдан авах Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Тоног төхөөрөмж Сан 4,500,000 4,500,000
29 ХОАДАСЗДТГ29 Хуучин цэцэрлэгийн барилгын гадна засвар Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Их засвар Сан 50,000,000 50,000,000
30 ХОАДАСЗДТГ30 Мэдээлэл сургалтын төвийн тохижилт Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Тоног төхөөрөмж Сан 6,000,000 6,000,000
31 ХОАДАСЗДТГ31 ЗДТГазар тоног төхөөрөмж шинэчлэх Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Тоног төхөөрөмж Сан 15,000,000 15,000,000
32 ХОАДАСЗДТГ32 Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа, чадавхижуулах зардал Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Сан 35,280,000 35,280,000
33 ХОАДАСЗДТГ33 Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчидийг мэргэшүүлэх Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Сан 12,000,000 12,000,000
34 ХОАДАСЗДТГ34 Хойд голын услалтын системийн зураг төсөл боловсруулах, байгал орчны үнэлгээ хийлгэх Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл Сан 20,000,000 20,000,000
35 ХОАДАСЗДТГ35 Гэр хөтөлбөр Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Сан 20,000,000 20,000,000
36 ХОАДАСЗДТГ36 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Сан 63,000,000 63,000,000
37 ХОАДАСЗДТГ37 БНХМНөхөрлөлүүдийг дэмжих Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Сан 10,000,000 10,000,000
38 ХОАДАСЗДТГ38 Хойд голын тариалангийн талбайн харуул хамгаалатын зардал Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Сан 3,600,000 3,600,000
39 ХОАДАСЗДТГ39 Төв гудамжны гэрэлтүүлгийн цахилгааны зардал Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Сан 4,500,000 4,500,000
40 ХОАДАСЗДТГ40 Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд мод үржүүлгийн талбай байгуулах Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Сан 20,000,000 20,000,000
41 ХОАДАСЗДТГ41 Ковид-19 цар тахалтай холбоотой эм эмнэлэгийн хэрэгсэл хамгаалах хувцасны нөөц бүрдүүлэх, халдвар хамгаалалын болон бусад үйл ажиллагааны зардал Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Урсгал Сан 15,500,000 15,500,000
42 ХОАДАСЗДТГ42 Эрүүл мэндийн төвд автоклав худалдан авах Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Тоног төхөөрөмж Сан 15,000,000 15,000,000
43 ХОАДАСЗДТГ43 Баяр наадмын талбайн барилгын тохижилт / ажлын төсөвт өртгийн магадлал баталгаажсан дүнгийн зөрүү санхүүжилт/ Дарви сум ЗДТГ 2022 2022 Барилга байгууламж Сан 88,000,000 88,000,000
Нийт дүн   2022     1,496,380,000 1,496,380,000
               БОЛОВСРУУСАН 
САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА                                     Б.ЭРДЭНЭГОМБО

Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
10 + 9 =

Create AccountLog In Your Account